Het landgoed

Geschiedenis en Ontwikkeling

Geschiedenis

& Ontwikkeling

Geschiedenis

18e/19e eeuw

Landgoed Vrederijk is gesitueerd op de kruising van het Oud Over en de Bloklaan aan de rand van Loenen aan de Vecht. Het landgoed is nieuw ontwikkeld in de 21e eeuw. De geschiedenis van het land gaat ver terug. Vanuit bewoonde centra als Loenen (Lonoralaca), Maarssen (Marsna), en Breukelen (Broclede) die al in de negende eeuw bestonden, werd het uitgestrekte veengebied langzaam ontgonnen. Al in de middeleeuwen werden langs de Vecht kastelen en ridderhofsteden gebouwd, zoals Muiderslot, slot Zuilen, Nijenrode en Oudaen.

In 1827 wordt Joannes Willem van Reenen eigenaar van Vegtlust, het huis dat nu tegenover Vrederijk aan de rivier de Vecht ligt. Hij breidt het huis met tuin uit door de aankoop van de tegenover het huis liggende buitenplaatsen Bijdorp, Geestevecht (of Schoonoord) en Langgewenst (of Vecht en Dijk) en de boerderij Almeer. Hierbij werden de huizen Geestevecht en Langgewenst evenals de boerderij Almeer afgebroken. Op het landgoed wordt door de heer Van Reenen opdracht gegeven een fraai park aan te leggen. Voor het onderhoud van het park waren in die tijd acht man personeel in dienst en een hoofdtuinbaas. Hij en zijn vrouw lieten een grafkelder op het terrein bouwen, waarin zij beiden werden bijgezet. Het huis Vegtlust en het park worden na de Tweede Wereldoorlog gesplitst. Er ontstaan plannen voor het park, maar het duurt tot in de 21e eeuw totdat deze plannen uitmonden in de stichting van het Landgoed Vrederijk.

Het park, dat oorspronkelijk bij Vechtlust behoorde, betrof een perceel van bijna 23 hectare. Bij de ontwikkeling van de plannen is besloten het perceel uit te breiden. Dit was nodig om te voldoen aan de Landgoedregeling, waarbij de eigenaar de opdracht kreeg om land nieuw te ontwikkelen tot natuur en zo toe te voegen aan het bestaande natuurschoon in Nederland. Daarom is het landgoed uitgebreid met een grondstuk van 13,5 hectare dat in gebruik was als landbouwgrond, waaronder maïsland, dat lag in geklemd tussen het park en de Loosdrechtse Plassen. Ecologisch gezien een belangrijke verbetering van de natuurwaarden in de onmiddellijke nabijheid van een groot waterwingebied (de Stille Plas). Nieuwe eilanden, grote waterpartijen en nieuwe zichtassen zijn toegevoegd aan het bestaande bos. In het verlengde van buitenplaats Bijdorp is ook een zichtas opgenomen. Het ontwerp van het hoofdhuis van architect Winy Maas (MVRDV) is modern. Desondanks is er een verwijzing naar het verleden in te zien; als je tussen je oogharen naar het gebouw kijkt zie je de contour van een historische buitenplaats; een statig volume met een kap, waarbij de begane grond wat verhoogd ligt ten opzichte van het maaiveld, waardoor een prachtig zicht op het omliggende park ontstaat.

20ste eeuw

In het midden van de twintigste eeuw, is het landgoed in handen gekomen van eigenaren, die het park grotendeels hebben ontdaan van hun bomen om deze via hun houthandel te verkopen. In 1953 heeft de heer van der Meer het landgoed Vegtlust met gronden en opstallen gekocht, waarna reeds in 1956 het herenhuis Vegtlust met bijbehorende tuin is afgesplitst en verkocht aan de heer Klaassens. Later zijn ook separaat het koetshuis en de biljartkamer met bijbehorende tuinen verkocht. De oranjerie is tot 1959 op kadastrale kaarten terug te vinden, maar is in de periode daarna afgebroken. De heer van der Meer heeft de overtuin en bijbehorende gronden na verkoop van Vegtlust, koetshuis, theehuis en biljartkamer, niet actief  beheerd. In 1960 heeft hij de gronden nog aangeboden aan de Gemeente, maar die heeft afgezien van aanschaf van de gronden. Wat resteerde was een landgoed zonder hoofdhuis met in totaal 23 Ha grond, waarvan 1,5 ha kwekerij, 4,4 ha weiland in agrarisch gebruik en circa 17 ha bos. Na het overlijden van de heer van der Meer, zijn de gronden in handen gekomen van zijn vrouw en kinderen, die het in de resterende 30 jaren in de 21e eeuw niet eens konden worden over de bestemming en gebruik. Het oude park, de sloten en de bijbehorende gronden zijn in die tijd zeer verwaarloosd. Uiteindelijk besloot de familie de grond te verkopen en kwam in contact met de huisige eigenaren, die het geheel aankochten met het idee een nieuwe landgoed te ontwikkelen. Door aankoop van aangrenzende percelen agrarische grond van de heer van Engen, voldeed het landgoed aan de regeling voor is het landgoed inmiddels uitgebreid tot een totaal van circa 35 ha.

Ontwikkeling

2001

Ontwikkeling plannen
Het plan voor het nieuwe landgoed omvatte de volgende uitgangspunten:

 • Herstel van de historische zichtlijnen naar de achterliggende gaslanden.
 • Het cultuurhistorisch herstel van de parkaanleg langs Oud Over, rekening houdend met de natuurwaarden.
 • Het natuurlijk herstel van de bossen, watergangen en graslanden, rekening houdend met de cultuurhistorie.
 • Het creëren van een natuurlijke overgang en verbinding van de Loenderveense plassen naar de Vecht als onderdeel van de zone van het Amsterdam Rijnkanaal naar de Vechtplassen.
 • Het amoveren van de buxuskwekerij met bijbehorende kassen en vervangen door tuin, park en facilitaire ruimte
 • Het omvormen van de achterliggende agrarische gronden (13,5ha) tot natuur met:
  o Voldoende visuele afscherming voor de Bloklaan
  o Versterking ven de natuurlijke overgang van oeverwal naar Vechtplassen
  o Natuur gericht op nat soortenrijk grasland in combinatie met weidevogelbeheer
 • Het oprichten van een buitenhuis op de aanwezige verhoging in het weiland in de voormalige zichtlijn.
 • Het openstellen van de voormalig agrarische gronden en het boscomplex van het landgoed voor publiek rekening houdend met het natuurlijke beheer en het privégebruik.
 • Het natuur- en parkbeheer van de bossen, kruidenrijke graslanden, watergrangen en partijen.

2003

In 2001 hebben de eigenaren besloten om een landgoed te creëren binnen de “rood-voor-groen regeling” die bouwen in het buitengebied toestaat onder de voorwaarde dat er nieuwe natuur gemaakt wordt en het terrein opgesteld wordt voor wandelaars. Voor het ontwerp van het huis en het park werden meerdere architectenbureaus gevraagd om een voorstel te doen. Winy Maas van het architectenbureau MVRDV werd gekozen om het huis te ontwerpen. Jorn Copijn van Bureau Tuin- en landschapsarchitecten Copijn Bruine Beuk won de ontwerpopdracht voor de tuin en het park met een terughoudende visie die uitging van de bestaande locatie met de restanten van de oude buitenplaatsen en de geomorfologie van het terrein. Winy Maas ontwierp het huis als een eigentijdse variant van een Vechtse Buitenplaats, met het volume en het silhouet van een 17e eeuws landhuis. De relatie met de omgeving wordt in het huis geënsceneerd, de wijze waarop is afhankelijk van de verschillende condities van licht, zicht en kleur die het huis omringen. Het huis werd ver naar achteren geplaatst op de rand van de oeverwal van de Vecht. In de bestaande bosgebieden werden in relatie tot het huis diagonale zichtassen aangebracht. Voor het huis werd een nieuwe toegangslaan ontworpen. De vijver werd bij gevormd en het grote gazon in reliëf gemaakt. Achter het huis werd 13 ha met maisakker omgevormd tot nieuwe natuur. De akker werd vergraven in water met legakkers/ landtongen. Zo ontstond een natuurlijke aansluiting tussen het waterrijke gebied van de Loosdrechtse plassen en de meer bosrijke omgeving van de Vechtse landgoederen. Het plan wed besproken met de Monumentencommissie, het Waterschap, de Vechtplassen Commissie en de Provincie Utrecht en uiteindelijk goedgekeurd door de Gemeente Loenen aan de Vecht.

2005

Ontwikkeling natuur
De op landgoed Vrederijk om te vormen landbouwpercelen (maïspercelen en intensieve graslanden) hebben vanwege hun intensief gebruik wat betreft flora en fauna een monotoon karakter. Door het jaarlijks bemesten en gedeeltelijk ploegen van de bouwvoor hebben slechts planten als boterbloem, ridderzuur en kweekgrassen zich kunnen handhaven. Ten oosten van het natuurbos wordt de huidige maïsakker en graslanden van 13,5 hectare in 2005 omgezet in nieuwe natuur. Langs de Bloklaan wordt een kavel nieuw bos ingeplant. Verder worden delen van veen ontdaan, waardoor een water en eilandengebied ontstaat met veel oevers en moeraszones. Noordelijk komt vochtig kruidenrijk grasland of blauwgrasland. Deze nieuwe natuur sluit bijzonder mooi aan op de natuurgronden van de Waterleidingmaatschappij. Dit gedeelte wordt een natuurreservaat dat aansluit op de reservaatterreinen van de Waterleidingmaatschappij. Door de bijzondere gradiëntsituaties is de overgangszone tussen het laagveengebied en de Utrechtse Heuvelrug ecologisch waardevol. Door de aanvoer van schoon kwelwater vanaf de Heuvelrug kunnen bijzondere water en –moerasvegetaties hier tot ontwikkeling komen. Met name het voorkomen van trilvenen geeft het Vechtplassengebied een bijzondere waarde. De ontwikkeling van de natuur op Landgoed Vrederijk betekent een uitbreiding van het oppervlaktewater in deze omgeving in de vorm van de plassen in het natuurgebied van het landgoed. De plassen leiden voor de waterhuishouding in de omgeving tot een versterking van het duurzame waterbeheer en van de waterkwaliteit, en een vergroting van de aquatisch ecologische en ornithologische potenties.

2009

Herstel parkbos en ontwikkeling wandelpark.

Na de aankoop van het parkbos door de familie Groenink was dit gedeelte van het park nog jarenlang onbegaanbaar. Omgevallen bomen, dode bomen die dreigden om te vallen en hoge bramenstruiken maakten dit gedeelte woest en lelijk. In de winter van 2009 is het grote werk uitgevoerd. Dode bomen zijn omgezaagd en takken versnipperd, veel dood hout is uit het perceel gesleept. Vooral het gedeelte met de sparren was voor een groot deel vernield. Door decennialang geen onderhoud kon de natuur zijn gang gaan. Vochtige bodem en harde stormen, deden soms bomen met wortels en al omvallen. Ook de 40 jaar geleden geplante populieren waren omgevallen of moesten worden gerooid. Omdat er in 40 jaar niet meer aan het bos was gewerkt, zijn er veel open ruimten ontstaan en moest er veel worden herplant. Deze herplant heeft in het voorjaar van 2010 plaatsgevonden in overleg met J. Copijn, landschapsarchitect. In dit gedeelte van het park lag ook de bouwweg die in 2003 is aangelegd om aan- en afvoer van materialen voor de bouw van het huis, via de Bloklaan te vervoeren en niet via de smalle aanrijroute van Oud Over. Deze bouwweg is reeds in 2007 gedeeltelijk opgeheven maar is in 2009 helemaal opgeruimd en in 2010 zijn ook in dit gedeelte nieuwe bomen en struiken geplant.

2011

Het beeld Mercurius
In de overtuin van Vegtlust stond destijds een antiek houten Mercuriusbeeld met de staf met de twee slangen in de ene hand en een geldbeurs in de andere hand. Het stond eertijds op een twee meter hoge sokkel en is zelf circa drie meter hoog. Dit beeld heeft hier zeker nog tot circa 1944 gestaan. Het beeld is in verval geraakt en in stukken op zolder van het nabijgelegen Oud Over terechtgekomen. Daar is het beeld rond 1980 deels hersteld en inmiddels in bezit van een van de erven van mevrouw Sondaar, oud bewoners van Oud Over. Helaas is het beeld niet beschikbaar om op de oude plaats in ere te worden hersteld. Het beeld Mercurius is bij één van de erven van mevrouw Sondaar gebleven. Er is wel een poging ondernomen om het beeld terug te halen naar Vrederijk, maar restauratie was bijna niet mogelijk en de erfgenaam had weinig animo om te helpen het beeld weer op de originele plaats terug te brengen. Maar het Landgoed heeft inmiddels wel een nieuw Mercuriusbeeld op een sokkel. Het is ditmaal niet van hout maar van lood. Zo heeft Mercurius, de Romeinse god van de handel, na ruim 65 jaar weer zijn plaats aan het begin van het park ingenomen.

2015

De Schaapskudde
Vanaf 2015 is op het landgoed een schapenkudde. De eerste twee jaar was in overleg met een andere schapenhouder in de buurt gestart met een kleine kudde suffolks. Deze schapen komen van oorsprong uit Zuidoost-Engeland. De schapen hebben een zwarte kop en poten, hebben crèmekleurige wol en zijn ongehoornd. Ze zijn daarbij hard groeiend en een uitstekend vleeslamvaderdier. Volwassen gewicht van de rammen kan oplopen tot 110-160 kg, ooien 80-160 kg. Die maat van de volwassen schapen bleek ook een probleem. De schapenhoedster met hond bleek niet in staat de schapen goed te hoeden, door de omvang en eigenwijsheid van de dieren.

Daarom is in 2018 de schaapskudde opnieuw opgebouwd en is gekozen voor het Drents Heideschaap, het oudste schapenras van het vaste land van West-Europa. Vanaf ongeveer 4000 v. Chr. komt het in Drenthe voor; waarschijnlijk met de emigranten meegekomen vanuit Frankrijk. Het Drents Heideschaap is hiermee het laatste overblijfsel van een schapenhouderij zoals deze hier zo’n 6000 jaar geleden al plaatsvond. In vorige eeuwen hebben heideschapen een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de landbouwgronden. Overdag zwierf de kudde onder leiding van de herder en zijn honden over de hei. ‘s Nachts werden de schapen in de schaapskooi opgesloten. De in de kooi verzamelde mest werd vermengd met heideplaggen en hiermee het es(akkerland) bemest. Zonder schapenmest was akkerbouw in die tijd praktisch onmogelijk. Toen de kunstmest zijn intrede deed, werd schapenmest overbodig. Uitsterven van beide rassen leek welhaast onontkoombaar.

Maar gelukkig is het ras behouden. Het voornaamste doel is het stimuleren van de fokkerij van het oude type Drents Heideschaap. Verschillende kuddes zijn eigendom van natuurbeheerders. De eerste taak van de schapen is dan het terrein te helpen beheren, dat wil zeggen overtollige grassen, struiken en boomopslag weg te grazen. Het weinig voorkomende oude type Drents Heideschaap heeft een ranke en lange bouw, zodat ze zich gemakkelijk kan bewegen in minder toegankelijke natuurterreinen. Het Drents Heideschaap is een vrij klein schaap dat nog dicht bij de natuur staat. Het heeft weinig zorg nodig en kent een hoge mate van zelfredzaamheid. Met haar vaste verzorger bouwt het doorgaans een vertrouwelijke band op. Het aantal Drents Heideschapen in Nederland is moeilijk te schatten. Zeker is het dat dit ras tot een der zeldzaamste rassen van Nederland behoort. Er zijn anno 2012 ongeveer 3700 geregistreerde volwassen Drents Heideschaap ooien en 220 goedgekeurde fokrammen. De kudde op Landgoed Vrederijk varieert in omvang van circa 15 tot 45 schapen.

2017

Het bijenvolk
In 2016 ontstond het contact tussen twee enthousiaste imkers en Landgoed Vrederijk. Pierre de Koning en Henk Groen van Stichting Buckfast Marken hadden het idee dat Vrederijk een goede plek zou zijn voor hun bijen en de eigenaren van het landgoed waren direct geïnteresseerd om de bijen een mooie plek te geven. De imkers waren actief betrokken bij de stichting, die al geruime tijd een bijzondere bijensoort telen, namelijk de Buckfast bij. Om de zuiverheid van deze soort te behouden en zo mogelijk de eigenschappen te verbeteren, wordt gebruik gemaakt van een bevruchtingsstation. Al sinds begin jaren negentig is er een bevruchtingsstation voor Buckfast bijen op Marken. Het station voor de bevruchting van Buckfast koninginnen wordt momenteel beheerd door Stichting Buckfast Marken. Enkele eigenschappen van op Marken bevruchte koninginnen zijn op de eerste plaats de extreme zachtaardigheid. Daarnaast zwermen zij nauwelijks. Het zijn over het algemeen goede overwinteraars, gezond en wat voor veel imkers belangrijk is, zij kunnen ontzettend veel honing halen. Vanwege o.a. deze eigenschappen is het een uitstekende bij om in verstedelijkte gebieden te houden omdat zij een minimum aan overlast bezorgen voor omwonenden.

In het begin van de 20e eeuw was de Engelse bij nagenoeg uitgestorven door toedoen van de tracheeënmijt. Toentertijd besefte niemand de oorzaak van het sterven van de bijen, die ook op het klooster bijna alle volken getroffen had. De enige volken die overleefden hadden óf een vreemde koningin óf waren hiervan afstammelingen. Onder de overlevenden viel één volk op, het had een Italiaanse koningin welke door zwarte darren bevrucht was. Dit volk viel op door haar resistentie en haaldrift. Hetgeen hieruit ontstond werd later de buckfastbij genoemd. Bijna iedere imker kent wel ongeveer het verhaal van Broeder Adam, de Engelse monnik uit Buckfastshire, die vanaf 1919 bezig is geweest zijn bijen op goede eigenschappen te selecteren en die als koninginnenkweker over bijna heel de wereld naam heeft gemaakt. Hij kruiste zijn moeren met vooral ook uitheems materiaal waarvoor hij verre reizen maakte. Hij selecteerde zijn volken op zachtaardigheid, op géén of geringe zwermdrift, op ziektebestendigheid, op productiviteit als ook op een rustige raatzit. En het is hem ten volle gelukt. Buckfastimkers door heel Europa en Amerika werken nog steeds met veel plezier met deze bijzonder zachtaardige bij. De erfenis van een eenvoudig man die op latere leeftijd eredoctoraten verwierf. Het landgoed overweegt om het aantal kasten uit te breiden en de honing lokaal te verwerken in Restaurant ‘t Amsterdammertje en/of lokaal te verkopen.

Kom genieten van de seizoenen

Geniet van de natuur op een historische plek aan de rand van het mooie dorp Loenen aan de Vecht. Wandel op eigen gelegenheid, neem deel aan een rondleiding, bezoek de moestuin of meld je aan voor een activiteit.

Bekijk alle activiteiten